Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, ακολουθούν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού – υποδομών που κρίνονται από την Επιχείρηση αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει:

 • Εξοπλισμό Ασφαλείας [Εξυπηρετητές (servers), Security Appliances, Firewalls, Intrusion Detection/Protection Systems (IDS/IPS), hardware antivirus]
 • Εξοπλισμό Δικτύου [Μεταγωγείς (switches), δρομολογητές (routers), εγκατάσταση δικτύου (LAN, wi-fi)]
 • Εξοπλισμό Backup / Data recovery
 • Εξοπλισμό Ελέγχου Πρόσβασης χώρου

Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν:

 • Κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού (σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται και δωρεάν εγγύηση τριετούς διάρκειας από την αγορά του εξοπλισμού)
 • Κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού
 • Κόστος τεχνικής υποστήριξης - συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού  και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης

Το ύψος των δαπανών του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης και δε δύναται να ξεπερνά το 60% αυτού. Το ύψος των δαπανών του εξοπλισμού Ελέγχου Πρόσβασης χώρου δε δύναται να ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2 «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού»

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης. Το λογισμικό θα περιλαμβάνει:

 • Τυποποιημένο Λογισμικό Ασφαλείας - Προστασίας (Malicious Software Detection/Protection, Firewalls, Content Filters)
 • Λογισμικό ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών (Intrusion Detection Software, Log related software, log analysers)
 • Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για Ασφάλεια (π.χ. script )
 • Λογισμικό για Backup  / Data Recovery
 • Λογισμικό κρυπτογράφησης

Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού-εφαρμογών μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού για μέχρι τρία (3) έτη  από το χρόνο της προμήθειας.  Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης, π.χ. per named/ concurrent user, per server/CPU, per year κλπ.
 • Βασικά κόστη αρχικής προμήθειας λογισμικού. (π.χ. περίπτωση όπου υπάρχει αρχικό κόστος –basic fee– προμήθειας και συμπληρώνεται από κόστη αδειών χρήσης).
 • Πιθανό κόστος αναβάθμισης και παραμετροποίησης υπάρχοντος λογισμικού ασφαλείας
 • Κόστος συντήρησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης
 • Κόστος Παραμετροποίησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης

Το ύψος των δαπανών του λογισμικού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης και δε δύναται να ξεπερνά το 60% αυτού. Το Κόστος Παραμετροποίησης του τυποποιημένου Λογισμικού δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 «Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών»

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια υπηρεσιών που κρίνονται από την Επιχείρηση αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση
 • Υπηρεσίες Ελέγχων (έλεγχοι καλής εγκατάστασης, Penetration Testing, Security Auditing)
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Πολιτικής Ασφάλειας
 • Υπηρεσίες πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριών  και συστημάτων. Το κόστος αυτό θα πρέπει να οδηγεί και σε αντίστοιχο πιστοποιητικό ασφάλειας
 • Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση του έργου (project management)


Οι δαπάνες προμήθειας υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα παραδοτέα που θα αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της δαπάνης προμήθειας των υπηρεσιών.

Το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης και δε δύναται να ξεπερνά το 30% αυτού. Οι υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης του έργου δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Ο εξοπλισμός, το λογισμικό και οι υπηρεσίες που προτείνονται από την Επιχείρηση θα πρέπει να είναι συμβατά με την συγκεκριμένη ενέργεια, για την οποία προορίζονται και θα πρέπει να μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς η αναγκαιότητά τους, σε σχέση με την καλή λειτουργία της συνολικής λύσης. Το μέγεθος – εύρος των προτεινόμενων προμηθειών θα πρέπει να είναι ανάλογο του εύρους της προτεινόμενης λύσης καθώς και του μεγέθους της Επιχείρησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν αποτελούν στοιχεία αξιολόγησης.

Η εταιρία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει αρμοδίως σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί η μη τήρηση των παραπάνω αναφερθέντων προϋποθέσεων.

Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας Δαπάνης ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί:

 • Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την Επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις επενδυτικών σχεδίων ενίσχυσης θα αφορούν δαπάνες χωρίς το ΦΠΑ
 • Οι δαπάνες που θα δηλωθούν για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά / εξοφλήσεις) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης e-Security για την υποβολή προτάσεων.
 • Τυχόν προκαταβολές που έχουν δοθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης και αφορούν δαπάνες της ενταχθείσας στη Δράση επένδυσης, οδηγούν σε απένταξη της Επιχείρησης από τη Δράση

 

Περισσότερες οδηγίες στον Οδηγό Υποβολής.

 


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.