Οδηγός Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής

Ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής.

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής

Η υποβολή και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής.
Η συμπλήρωση αυτή πρέπει να γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε..

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής  στοχεύει στον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων, στην κατάταξή τους με βάση το μέγεθός τους καθώς και στον προσδιορισμό της ανάγκης για ασφάλεια των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που βρίσκονται εγκατεστημένες στην έδρα τους.
Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής  χωρίζεται στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  1. Ενότητα Α:  «Γενικά στοιχεία Επιχείρησης που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχέδιο»
  2. Ενότητα Β: «Οικονομικά στοιχεία Επιχείρησης που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχέδιο»
  3. Ενότητα Γ:  «Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Επιχείρησης που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχέδιο»
  4. Ενότητα Δ: «Κατάταξη των επενδυτικών προτάσεων και προσδιορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου προϋπολογισμού»
  5. Ενότητα Ε: «Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου  - Χρονοδιάγραμμα»
  6. Ενότητα Στ: «Ανάλυση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Επενδυτικού Σχεδίου και έλεγχος δαπανών»

logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.