Σε ότι αφορά εφαρμογές για την υποστήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων (back-office εφαρμογών/ συστημάτων, ενδεικτικά ERP, CRM, Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων DMS, κλπ), οι οποίες ενδεχομένως περιλαμβάνουν μέρη (modules) τα οποία αφορούν την ασφαλή διαχείριση  χρηστών, αρχείων και δεδομένων:

  1. Η Δράση αποσκοπεί στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, θέτοντας ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που καταγράφονται στις επιμέρους παραγράφους του οδηγού υποβολής (κυρίως  παράγραφο 3).
  2. Η φιλοσοφία της Δράσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα, ήτοι σαφή υλοποίηση ψηφιακής ασφάλειας μέσω υιοθέτησης από πλευράς επιχειρήσεων – τελικών αποδεκτών ενισχύσεων των κατάλληλων εργαλείων. 
  3. Η Δράση, στο πλαίσιο που τηρούνται οι ειδικοί περιορισμοί των επιμέρους κατηγοριών δαπάνης, δεν θέτει ειδικούς όρους για τις ακριβείς κατηγορίες/ προδιαγραφές των επιμέρους συστημάτων-πλατφορμών πληροφορικής που συνθέτουν την τελική υλοποίηση ψηφιακής ασφάλειας, η οποία εν τέλει έγκειται στους προμηθευτές της συνολικής λύσης.

 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω σημείων η προμήθεια συστημάτων CRM, DMS, ERP και συναφών υποσυστημάτων (modules) χαρακτηρίζεται ως μη επιλέξιμη, καθόσον:

  • Παρουσιάζει μικρή συνάφεια/ αναγκαιότητα μέσω των επιμέρους υποστηρικτικών υποσυστημάτων (modules) που συμπεριλαμβάνονται στην λύση για την υλοποίηση και τη σωστή λειτουργία της υλοποίησης ψηφιακής ασφάλειας.
  • Δύναται να προκαλεί στρέβλωση στη γενική φιλοσοφία της Δράσης, όπως ενδεικτικά η περίπτωση εμφάνισης δυσανάλογου κόστους για την υλοποίηση συμπληρωματικών συστημάτων – υποδομών σε συνάρτηση με το κόστος της βασικής προσέγγισης που υλοποιεί την ψηφιακή ασφάλεια.
  • Κύριος σκοπός και στόχος των εφαρμογών αυτών είναι η υποστήριξη της ίδιας της λειτουργίας μίας επιχείρησης, και σε μικρότερο βαθμό η κάλυψη των αναγκών της σε διασφάλιση της ακεραιότητας, ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας συστημάτων και δεδομένων.

logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.