Αναφορικά με την παρ. 5.1 του Οδηγού Υποβολής και ειδικότερα στο πλαίσιο ερωτήσεων περί σώρευσης ενισχύσεων και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι:

Εφόσον οι δυνητικοί τελικοί αποδέκτες ενισχύσεων -στο πλαίσιο των υποβαλλόμενων αιτήσεων- προβαίνουν σε δημιουργία λύσης η οποία:

  • συνάδει με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις που περιγράφονται στους Οδηγούς της Δράσης
  • αφορά την ψηφιακή ασφάλεια συστημάτων / υποδομών της ίδιας της επιχείρησης (δυνητικό τελικό αποδέκτη ενίσχυσης) και δεν αποσκοπεί στην εμπορική εκμετάλλευση με αποδέκτες τους πελάτες/ προμηθευτές/ συνεργάτες της επιχείρησης,

δύναται να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση, εφόσον τηρούνται οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Οδηγό Υποβολής.

Υπό αυτό το πρίσμα και αναφορικά με επιχειρήσεις οι οποίες τελούν ταυτόχρονα και ως προμηθευτές στο πλαίσιο της Δράσης, κρίνεται απαραίτητο να προσκομίσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι:

«η εν λόγω επιχείρηση αιτείται επιχορήγησης για επενδυτικό σχέδιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί λύση ψηφιακής ασφάλειας στο πλαίσιο της Δράσης και η οποία αφορά αποκλειστικά τα συστήματα / υποδομές της ίδιας της επιχείρησης και δεν θα τύχει εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης προς  πελάτες/ προμηθευτές/ συνεργάτες της επιχείρησης».

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η επιμέρους επιλεξιμότητα στο πλαίσιο της Δράσης αξιολογείται βάσει της συνολικής πρότασης που θα υποβάλει η επιχείρηση και η οποία θα πιστοποιηθεί από αρμόδια όργανα σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.