Οι λίστες των Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων μαζί με τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ως αποτέλεσμα της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Αιτήσεων Επιχορήγησης, διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ή στο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», το οποίο με απόφασή του αποδέχεται – εγκρίνει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως εκείνο το χρονικό διάστημα.

Οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις των οποίων οι Αιτήσεις εντάσσονται προς επιχορήγηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" λαμβάνουν σχετική Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Η Απόφαση αυτή ορίζει τους Όρους Υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.  

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της επένδυσης είναι η ημερομηνία πρωτοκόλλου της ΨΗΦΕΝ που αναγράφεται στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης. Η λήξη του έργου υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια υλοποίησης που έχει δηλώσει η Δικαιούχος Επιχείρηση ηλεκτρονικά στην Αίτηση - Ερωτηματολόγιο.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, ΔΕΝ επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης εγκεκριμένης Πράξης, που να αφορά σε:

  • Αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
  • Παράταση υλοποίησης της Πράξης για διάστημα μεγαλύτερο από τον χρόνο υλοποίησης που αναφέρεται στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης, πέραν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπου επιτρέπεται παράταση για 2 μήνες,
  • Υπέρβαση των επιμέρους ορίων ανά κατηγορία ενέργειας ή κατηγορία δαπάνης, που  αναγράφονται στον Οδηγό Υποβολής,
  • Αλλαγή του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, μόνο για τις περιπτώσεις που προκύπτει αλλαγή της Περιφερειακής Κατανομής του Πίνακα της ενότητας 4.5 του Οδηγού Υποβολής, και
  • Μεταβολή του Φυσικού Αντικειμένου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην εμπίπτει σαφώς σε κάποια από τις προβλεπόμενες επιλέξιμες ενέργειες.

 

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), η Δικαιούχος επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει Αίτημα Ολοκλήρωσης της Επένδυσης.

Το Αίτημα Ολοκλήρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ ΑΕ, με το πέρας της διάρκειας ολοκλήρωσης της επένδυσης, έτσι όπως αυτός ορίζεται στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης. Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται η ημερομηνία πρωτοκόλλου της Απόφασης Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. προς την Δικαιούχο Επιχείρηση.

Η Δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να μεριμνήσει ώστε να δοθεί η δυνατότητα:

• στο ευρύ κοινό και
• σε κάθε ενδιαφερόμενο εθνικό ή Κοινοτικό φορέα
να ενημερώνεται σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου στην Πράξη που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «e-security».

Οι ενέργειες δημοσιότητας θα πρέπει να παραμείνουν ενεργές τουλάχιστον επί 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης Πράξης και τη λήψη της αναλογούσας επιχορήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Υλοποίησης

logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.